Wpisy w kategorii:Astma i Alergia

Specjalistyczna Pulmonologiczna Telefoniczna Porada Medyczna

23 marca, 2020 Astma i Alergia disabled comments

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem elektronicznych systemów łączności dla Pacjentów objętych opieką przez Poradnię Pulmonologiczną Dla Dzieci.

Zasady korzystania przez opiekunów prawnych Pacjentów z Telefonicznych Porad Medycznych świadczonych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „INTERPED” określa niniejszy Regulamin.

Słownik pojęć:

Telefoniczna Porada Medyczna: specjalistyczna porada medyczna udzielana przez lekarza w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci za pośrednictwem systemów łączności.

Pacjent: osoba niepełnoletnia, leczona przewlekle w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci, w imieniu której z Telefonicznej Porady Medycznej związanej z jej stanem zdrowia korzysta jej opiekun prawny, będący osobą rejestrującą i odbiorcą Porady.

Pacjent leczony w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci: osoba niepełnoletnia objęta opieką specjalistyczną w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci w ramach NFZ, której w poradni specjalistycznej w ciągu ostatnich 2 lat udzielano świadczeń zdrowotnych.

Postanowienia regulaminu:

§ 1

 1. Z Porad Telemedycznych mogą korzystać wyłącznie opiekunowie prawni Pacjentów zarejestrowanych i objętych opieką specjalistyczną w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci SPL „INTERPED”.
 2. W celu skorzystania z Telefonicznej Porady Medycznej opiekun prawny dziecka rejestruje go drogą telefoniczną i uzgadnia termin konsultacji specjalistycznej.
 3. Pielęgniarka identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych od opiekunów prawnych danych oraz numer PESEL pacjenta i wpisuje go do Harmonogramu wizyt Programu mMedica, przygotowując lekarzowi Kartę Choroby Dziecka.
 4. Telefoniczne Porady Medyczne – telefonicznie pod numerem telefonu 34 365 3040 (rejestracja Porady) lub 505 078 951 jako telefon bezpośrednio do lekarza specjalisty udzielającego konsultacji w uzgodnionym z pielęgniarką terminie w czasie rejestracji.
 5. Każda telefoniczna porada jest zapisywana i dołączana do dokumentacji medycznej dziecka.

§ 2

 1. Aby korzystać z Porady Telemedycznej należy zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Telefonicznych Porad Medycznych udziela Pani lek. Aleksandra Cichoń pediatra, specjalista chorób płuc, prowadząca Poradnię Pulmonologiczną Dla Dzieci.
 3. W przypadku korzystania z Porady Telefonicznej lekarz lub pielęgniarka udziela informacji dotyczących wyłącznie Pacjenta aktualnie zarejestrowanego, zgodnie z przygotowaną dokumentacją.
 4. W czasie Porady lekarz udzieli koniecznej konsultacji z zakresu leczonych chorób układu oddechowego oraz zaordynuje konieczne leki i wystawi e-receptę.
 5. Zgodnie z art. 42 podpunktem 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. ozawodach lekarza i lekarza dentysty na podst. Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697 lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty.
 6. Telefoniczne Porady Medyczne są udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci.

 

Według prognoz w 2020 r. co drugi Europejczyk może być alergikiem

19 maja, 2019 Astma i Alergia disabled comments

Alergia to skłonność do nadmiernego reagowania na powszechnie występujące substancje niewywołujące reakcji u ludzi zdrowych. Przejawem tych nadmiernych reakcji są objawy ze strony wielu narządów: oczu (świąd, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek); nosa (katar, niedrożność, kichanie, świąd); oskrzeli (duszność, kaszel, świszczący oddech; skóry (pokrzywka, obrzęk, wyprysk, świąd, osutki); przewodu pokarmowego (świąd i obrzęk jamy ustnej, gardła, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, kolki). Czynniki wywołujące objawy alergiczne to alergeny. Alergia jest współcześnie globalną epidemią. Zdaniem Światowej Organizacji Alergii (WAO), u 30-40% populacji świata występuje co najmniej jedno ze schorzeń alergicznych, a skala zjawiska może rosnąć. Prawie połowa dzieci jest uczulona na często występujące w środowisku alergeny ana astmę choruje około 10% dzieci. W Polsce na astmę choruje około 4 milionów osób. Niestety, tylko połowa wie o swojej chorobie. Dlatego tak ważny jest udział dziecka w proponowanym programie profilaktycznym.

Zapraszamy uczniów klas I-VI uczęszczających do częstochowskich szkół podstawowych do udziału w piątej edycji programu profilaktycznego nt.
„ Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy”.

Kiedy i jak można zgłosić dziecko do Programu wczesnej diagnostyki astmy i alergii?

Udział w Programie składa się z dwóch etapów:
Etap I – wywiad alergologiczny.
W tym etapie rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety przesiewowej Programu opartej na wzorcu międzynarodowej ankiety ISSAC, która jest dostępna online pod adresem www.interped.pl/ankieta lub w formie papierowej w siedzibie naszej przychodni. Ankieta jest wstępnym wywiadem alergologicznym, który pomoże lekarzowi zakwalifikować dzieci do Etapu konsultacyjno-diagnostycznego.

Etap II – konsultacje i badania diagnostyczne.
Na podstawie wywiadu alergologicznego (Ankiety) uczniowie zostaną zakwalifikowani i zaproszeni (pocztą e-mail lub/i na podany numer telefonu) do udziału w II Etapie Programu. We wzajemnie uzgodnionym terminie (piątki i soboty) zostaną udzielone konsultacje (wstępna i podsumowująca) oraz będą przeprowadzone następujące badania diagnostyczne: skórne testy punktowe, spirometria z próbą rozkurczową, FeNO TEST (badanie zapalenia eozynofilowego). FeNO TEST to nowoczesne, wysokospecjalistyczne, nieinwazyjne i przyjazne dla pacjenta badanie diagnostyczne polegające na pomiarze tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Badanie jest skuteczną metodą diagnostyki kaszlu, duszności, świszczącego oddechu, problemami z oddychaniem czy nieżytu nosa. Jest rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo ds. Układu Oddechowego (ERS) i Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej (ATS). Badanie nie jest refundowane przez NFZ.

Więcej informacji o warunkach udziału w Programie można uzyskać w naszej placówce przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) i pod numerem 505 078 951.

Czwarta i ostania edycja Programu Miasta Częstochowy realizowanego w latach 2015 -2018.

20 grudnia, 2018 Astma i Alergia disabled comments

W 218 roku Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” realizowała IV-tą edycję Programu Miasta Częstochowy  nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”.

Program profilaktyczny skierowany do uczniów klas I-VI częstochowskich szkół podstawowych był zrealizowany w latach 2015-2018 i miał na celu pomoc rodzicom we wczesnym rozpoznaniu astmy i innych chorób alergicznych oraz poprawę jakości życia dzieci cierpiących na te schorzenia. Program uzupełniał porady specjalistyczne i diagnostykę alergologiczną oferowaną w poradniach alergologicznych dla dzieci i pulmonologicznych dla dzieci w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje ta część Programu, która promowała różne formy prewencji obejmujące  m.in. promocję wiedzy na temat alergii, edukację otoczenia uczniów, dążenie do tworzenia  przyjaznego środowiska szkolnego oraz powszechną aktywność  fizyczną dzieci i młodzieży. Edukacja pacjenta i jego otoczenia stanowi bowiem istotny element leczenia. Jej celem jest m.in.: przekazanie niezbędnej wiedzy o zdrowiu i warunkach jego utrzymania, przeciwdziałanie chorobie i pogłębienie wiedzy na temat choroby, sposobów zapobiegania objawom i radzenia sobie z jej skutkami. Dla potrzeb Programu Koordynator  zadoptował myśl pisarza Jeffery Deaver (Im więcej wiesz, tym większą masz kontrolę):

„Im więcej wie otoczenie ucznia tym lżej i bezpieczniej choruje dziecko”.

Jednym z celów Programu było zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej i diagnostycznej dzieciom chorych na choroby alergiczne. W ramach Programu beneficjenci (rodzice/opiekunowie prawni) wypełniali online  (https//www.interped.pl) Ankiety przesiewowe oparte na międzynarodowej ankiecie ISAAC – I Etap. Na podstawie wypełnionej Ankiety (wywiadu alergologicznego) lekarz podejmował decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do II Etapu konsultacyjno-diagnostycznego. W części konsultacyjno-diagnostycznej lekarz specjalista pulmonolog przeprowadzał diagnostykę w kierunku astmy i innych chorób alergicznych na podstawie:

 • dwukrotnej konsultacji (wstępnej i podsumowującej)
 • testów skórnych (prick test) inhalacyjnych lub pokarmowych
 • badania spirometrycznego z próbą rozkurczową,
 • wysokospecjalistycznego badania poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) – diagnostyka astmy i kaszlu
 • badania poziomu IgE sp. w koniecznych przypadkach.

Opiekunowie prawni otrzymywali informację dla lekarza POZ o przeprowadzonym postępowaniu diagnostycznym (z wynikami badań) i propozycją dalszego postępowania z dzieckiem. Program był realizowany przez okres około sześciu miesięcy w roku. W ciągu czterech lat realizacji do Programu zgłoszono (przez złożenie Ankiety) 1123 dzieci. W II etapie konsultacyjno-diagnostycznym udzielono 818 świadczeń – 73% zgłoszonych dzieci a 573 uczniów skierowano do dalszego leczenia w poradniach specjalistycznych – 66%  diagnozowanych w II-im Etapie.

W ramach Programu nt.„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” były organizowane Otwarte Konferencje Edukacyjne, do udziału w których zapraszano nauczycieli, pielęgniarki szkolne oraz rodziców. Zaproszenie również przyjmowali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, ŚOW NFZ oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Konferencje otwierał zawsze Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Andrzej Szewiński.

Tematem wiodącym Konferencji Edukacyjnej w 2018 roku był SMOG i jego oddziaływanie na dzieci chorych na astmę. Do udziału w IV Konferencji Edukacyjnej przyjęli od organizatora zaproszenie i wygłosili wykłady:

 • prof. dr hab. inż. Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej – „Pojęcie, odmiany i znaczenie SMOGU „,
 • prof. zw. dr hab.n.med. Radosław Gawlik – Konsultant Wojewódzki z Dziedziny Alergologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚUM  w Katowicach – „Oddziaływanie SMOGU na zdrowie dzieci chorych na astmę i alergię”
 • Kordynator Programu lek.Leszek Cichoń w swoim wykładzie omówił„Znaczenie edukacji o astmie i chorobach alergicznych dla personelu szkoły„.           

W latach 2015-2017 w czasie kolejnych edycji Konferencji Edukacyjnych tematami wiodącymi były: problemy chorych na astmę i alergie w szkole, alergia pokarmowa, leczenie wziewne chorych na astmę a zaproszeni goście wygłosili wykłady:             

 • prof. dr hab.n.med.  Radosław Gawlik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚUM w Katowicach: „Sprawmy aby astma i alergia dla dzieci i ich rodzin nie były problemem”, „Aktywnie z astmą, jak z astmatyka uczynić zawodnika?”, „Astma, problemem uczniów aktywnych fizycznie”.
 • dr n.med Barbara Rymarczyk, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚUM  w Katowicach: „Alergia pokarmowa u dzieci: różne objawy, jedna przyczyna”.
 • dr n.med. Małgorzata Rusek, Klinika Ogólnopediatryczna i Poradnia Alergologiczna SPSK nr 1 w Zabrzu, ŚUM w Katowicach. „Terapia wziewna w wieku szkolnym”.

Uczestnicy Konferencji dyskutowali na temat jak ma wyglądać współpraca zespołu pielęgniarka szkolna, nauczyciele i rodzice oraz  jak ma być realizowana prawidłowo koordynowana opieka zdrowotna nad uczniem chorym na astmę i alergię. Działania edukacyjne były skierowane również bezpośrednio do pielęgniarek szkolnych Spotkania Edukacyjne nt „Działanie i zastosowanie adrenaliny” (mgr piel. Katarzyna Rudzka, Szpital Miejski w Gliwicach, Centrum Medicower w Gliwicach, lek.Leszek Cichoń Poradnia Szybkiej Diagnostyki Astmy i Alergii SPL INTERPED w Częstochowie) i nt. „Co to jest Astma?” oraz do rodziców spotkania edukacyjne w szkołach nt. „Co to jest Astma” (lek.Leszek Cichoń).

Otwierając IV Konferencję Edukacyjną w 2018 roku Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński przekazał informację, że Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę o finansowaniu i przedłużeniu Programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” na lata 2019-021.

IV Konferencja Edukacyjna – SMOG a astma i alergia.

15 września, 2018 Astma i Alergia disabled comments

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IV KONFERENCJI EDUKACYJNEJ.

21 września (piątek) 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się IV-ta Konferencja Edukacyjna nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci”. Konferencja Edukacyjna jest częścią Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy
nt. ”Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergologicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” skierowanego do dzieci chorych na astmę i inne schorzenia alergiczne. Jednym z celów programu, oprócz udzielanych świadczeń specjalistycznych, jest budowa zintegrowanej opieki zdrowotnej, która zapewni uczniowi choremu na astmę poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego w  przyjaznym środowisku szkolnym. W tym roku poruszymy temat oddziaływania SMOGU na zdrowie dzieci chorych na astmę i alergię.

W poprzednich Konferencjach nasi wykładowcy wzbogacili budowę planu zarządzania zdrowiem ucznia chorego na astmę i alergię w zakresach: analiza problemów szkolnych ucznia chorego na astmę i alergie, wysiłek fizyczny a astma, postępowanie we wstrząsie anafilaktycznych, terapia wziewna w wieku szkolnym oraz przyczyny i objawy alergii pokarmowej.

Konferencja jest skierowana do pedagogów szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego, pielęgniarek szkolnych oraz rodziców dzieci chorych na astmę i choroby alergiczne.

W czasie Konferencji, która rozpocznie się o godzinie 10:00, zostaną wygłoszone wykłady omawiające wpływ SMOGU na zaostrzenia astmy i alergii u dzieci:
prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak- Kucęba:: „Pojęcie, odmiany i znaczenie SMOGU”,
prof. zw. dr hab.n.med. Radosław Gawlik:Oddziaływanie SMOGU na zdrowie dzieci
chorych na astmę i alergię”,
lek.Leszek Cichoń:Znaczenie edukacji o astmie i chorobach alergicznych dla personelu szkoły”
Na zakończenie uczestnicy Konferencji zostaną zaproszeni do dyskusji nt. „SMOG w szkolnym planie zarządzania zdrowiem” – prowadzenie dyskusji lek.Leszek Cichoń.

W załączeniu program konferencji.

ASTMA i ALERGIA – Zarządzanie Zdrowiem w Szkole.

1 kwietnia, 2018 Astma i Alergia disabled comments

Uprzejmie informujemy, że  został rozstrzygnięty konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”.

Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2018 roku, realizację zadania powierzono po raz czwarty podmiotowi leczniczemu – Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.   
Program będzie realizowany od kwietnia do października 2018 roku w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przez zespół diagnostyczno-terapeutyczny Poradni Pulmonologicznej Dla Dziec, w wyznaczone piątki i soboty.

Program składa się z części edukacyjnej oraz części diagnostycznej.

W ramach części edukacyjnej przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna a w dniu 21 września 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się IV Konferencja Edukacyjna pt. „Smog a aktywność fizyczna dzieci w szkole.

Część diagnostyczna to I i II Etap. W ramach I Etapu zapraszamy do wypełnienie ankiety przesiewowej opartej na wzorcu ankiety międzynarodowej ISAAC. Ankietę (wywiad alergologiczny) będzie można wypełnić i przekazać realizatorowi w formie papierowej (ankiety dostępne w wybranych szkołach oraz w Przychodni realizującej) lub za pośrednictwem strony internetowej realizatora: www.interped.pl

Po przeanalizowaniu otrzymanej Ankiety lekarz specjalista podejmie decyzję o zaproszeniu dziecka do II Etapu – diagnostycznego, który obejmuje konsultację specjalistyczną (wstępną i podsumowującą), wykonanie testów alergologicznych, badanie spirometryczne, badanie poziomu azotu w wydychanym powietrzu (FeNO Test) oraz badanie poziomu przeciwciał specyficznych IgE w koniecznych przypadkach. Uczestnik Programu otrzyma również informację dla lekarza rodzinnego: opis konsultacji z wynikami przeprowadzonych badań diagnostycznych.

Do udziału w I Etapie programu zapraszamy dzieci, które: 

 • uczęszczają do klas 1-6 częstochowskich szkół podstawowych,
 • zamieszkują w Częstochowie

Do udziału w II Etapie zakwalifikowane zostaną dzieci na podstawie analizy przekazanej Ankiety ISSAC, które nie są aktualnie leczone w Poradnia pulmonologicznej lub alergologicznej.

O dacie rozpoczęcia Programu poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Sprawozdanie z III Konferencji Edukacyjnej – profilaktyka astmy i alergii.

12 grudnia, 2017 Astma i Alergia disabled comments

29 września 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się III Konferencja Edukacyjna nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy i chorób alergicznych u dzieci”. Konferencja została przygotowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” jako część edukacyjna Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Do udziału w niej zaproszono osoby z otoczenia uczniów: nauczycieli, pielęgniarki szkolne oraz rodziców.

Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Andrzej Szewiński. W Konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Pani Małgorzata Leszczyńska – przedstawiciel Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Grażyna Stramska-Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, Pani Magdalena DębskaNaczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Życzenia owocnych obrad przesłała Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewody Śląskiego.

W III Konferencji Edukacyjnej wzięli udział zaproszeni nauczyciele, pielęgniarki szkolne oraz zainteresowani rodzice. Celem spotkania była edukacja oraz przekazanie podstawowych informacji o profilaktyce, diagnostyce i leczeniu astmy oraz chorób alergicznych. Szkolenie było skierowane do otoczenia chorego dziecka i w szczególności miało pomóc w tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego oraz promowanie powszechnej aktywności fizycznej dzieci. Prowadzący Konferencję i Koordynator Programu zapoznał uczestników z Programem, który jest realizowany już od trzech lat a następnie poprosił zaproszonych wykładowców o przedstawienie wykładów.

Analiza trzech edycji Programu

W pierwszym wykładzie koordynator Programu lek. Leszek Cichoń przedstawił „Wstępne wnioski z analizy trzech edycji Programu Polityki Zdrowotnej". Do Programu w latach 2015-2017 zgłosiło się 865 dzieci, których rodzice wypełnili w I Etapie ankiety – wywiad alergologiczny. Do II etapu zakwalifikowano 714 osób a zgłosiło się 565 dzieci, tj. 65% uczestników.

Wnioski z analizy statystycznej:

 • 50% dzieci zgłoszonych do Programu to uczniowie klas początkowych,
  tj.I i II Klasy,
 • U 29% uczestniczących w Programie dzieci, na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych  ustalono rozpoznanie astmy lub podejrzenie astmy,
 • U 68% badanych dzieci ustalono rozpoznanie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
 • Przeprowadzona analiza statystyczna pokazuje niedoszacowaną liczbę rozpoznań astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku 7 -12 lat.

W ramach Programu były realizowane również spotkania edukacyjne, które pozwoliły podnieść wiedzę o epidemii XXI wieku – alergii, wśród osób w otoczeniu ucznia cierpiącego na astmę i alergię oraz mieszkańców Częstochowy.

Astma a aktywność fizyczna uczniów

W następnym wykładzie pod tytułem „Astma, problemem uczniów aktywnych fizycznie” autor programu Pan profesor dr hab. n. med. Radosław Gawlik z Katedry i Kliniki Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚUM stwierdził, że prawidłowo zdiagnozowana i leczona astma pozwala dziecku choremu na normalną aktywność fizyczną, w tym również na wykonywanie ćwiczeń fizycznych i uprawianie sportów. Omówił problemy jakie mogą wystąpić u dzieci chorych na astmę i wskazał ważną rolę nauczycieli wychowania fizycznego we właściwym nadzorowaniu aktywności fizycznej u tych uczniów. Dlatego tak ważne jest nauczenie dzieci, oraz ich opiekunów, że stopień ich zaangażowania w proces leczenia i usprawniania jest ważny tak samo jak pomoc fachowa. Następnie omówił wskazania i przeciwwskazania do uprawiania rożnych rodzajów dziedzin sportowych przez dzieci chore na astmę.

Terapia wziewna

W trzecim wykładzie dr n.med. Małgorzata Rusek z Kliniki Ogólnopediatrycznej i Poradni Alergologiczna SPSK nr 1 w Zabrzu, ŚUM w Katowicach omówiła „Terapię wziewną w wieku szkolnym”. Pani doktor w wyjaśniła zasady terapii inhalacyjnej, której celem jest bezpośrednie dostarczenie substancji leczniczej w postaci aerozolu do podrażnionych lub zmienionych chorobowo dróg układu oddechowego. Stosuje się ją za pomocą inhalatorów. Dzięki inhalacjom chorzy zyskują większy komfort życia. Ważne, żeby inhalator odpowiadał konkretnym potrzebom pacjenta. Wykładowca omówił przykłady podawania leków przez inhalatory a następnie poprowadziła zajęcia warsztatowe zapraszając uczestników do zadawania pytań i zapoznania się z prezentowanymi inhalatorami.

Dyskusja i wnioski

Na zakończenie prowadzący Konferencję lek. Leszek Cichoń zaprosił wykładowców i uczestników do dyskusji na temat „Koordynowana opieka zdrowotna nad uczniem chorym na astmę i alergię – jak ma wyglądać współpraca zespołu: pielęgniarka szkolna, nauczyciele i rodzice”. Podsumowanie i dyskusja są już stałą częścią odbywających się Konferencji.

W toku dyskusji zgodzono się z zapisami zapowiadanego projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, który proponuje, że Pielęgniarka Szkolna ma być koordynatorką wszelkich działań profilaktycznych i promocyjnych, tak by trafiały one do tych dzieci i środowisk, które tego potrzebują.

Specjaliści zwrócili uwagę, że alergie i astma mogą również pogarszać wyniki w nauce z powodu większej senności i spadku koncentracji uwagi. Dlatego tak ważna jest wzajemna współpraca zespołu terapeutycznego ucznia: lekarza prowadzącego, pielęgniarki szkolnej, pracowników szkoły i rodziców.

Podsumowanie konferencji

Na zakończenie prowadzący podziękował za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w III Konferencji Edukacyjnej jej uczestnikom i zaprosił ich do udziału w IV Konferencji Edukacyjnej. Szczególne podziękowania skierował do pielęgniarek szkolnych i nauczycieli, których obecność pokazuje zaangażowanie w stałym poprawianiu opieki nad zdrowiem ucznia. W podsumowaniu stwierdził, że jednym z celów Programu Polityki Zdrowotnej Prezydenta Miasta Częstochowy „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” jest budowa zintegrowanej opieki zdrowotnej, która zapewni dziecku choremu na astmę poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, umożliwi prowadzenie normalnego życia, naukę, a nawet uprawianie sportu.

III Konferencja Edukacyjna – profilaktyka astmy i alergii.

26 września, 2017 Astma i Alergia disabled comments

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” zaprasza do udziału w III Konferencji Edukacyjnej nt „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci”, która odbędzie się 29 września o godzinie 10:00 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.
Już po raz trzeci odbywa się to coroczne spotkanie edukacyjne skierowane do rodziców dzieci chorych na astmę i choroby alergiczne, pedagogów szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego oraz pielęgniarek szkolnych. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wykładowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy podejmą tematykę aktywności fizycznej dzieci chorych na astmę oraz przewlekłego leczenia lekami wziewnymi.
Popularyzacja wiedzy na temat wczesnych objawów chorób alergicznych oraz prowadzenie ciągłych działań edukacyjnych skierowanych do otoczenia nauki i zamieszkania dziecka chorego na astmę i alergię, jest tak ważne ponieważ zrozumienie przebiegu i zasad leczenia chorób alergicznych oraz umiejętność udzielania właściwej pomocy w sytuacji zaostrzenia objawów jest obowiązkiem całego otoczenia dziecka, jego rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Edukowanie i przekazywane informacje o sposobach eliminacji alergenów i czynników drażniących, umiejętność rozpoznania i udzielanie pomocy w zaostrzeniu astmy oraz nabycie umiejętności podawaniu leków wziewnych stanowi podstawową składową postępowania w astmie i warunkuje aktywny udział otoczenia ucznia w procesie leczenia mającego na celu poprawienie jakości życia chorego.
Uczeń, nauczyciel, pielęgniarka szkolna oraz rodzice tworzą razem z lekarzem zespół terapeutyczny, który realizuje  wspólnie ustalony plan leczenia dla dobra dziecka.

Program Konferencji

Konferencja została przygotowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży  „Nasze Dzieci” jako część edukacyjna Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy pt.:„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Do pobrania program konferencji: III Konferencja Edukacyjna 2017 Zaproszenie.

Adrenalina podstawowym lekiem w leczeniu anafilaksji.

24 czerwca, 2017 Astma i Alergia disabled comments

14 czerwca 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyły się Warsztaty  Edukacyjne nt. „Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym”. Do udziału w Spotkaniu zaproszono pielęgniarki realizujące zadania medycyny szkolnej w placówkach oświatowych w Częstochowie. Spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z Częstochowy i było realizowane jako część edukacyjna Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy pt.:„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” w 2017 roku.

Spotkanie prowadził Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń.

Na zaproszenie organizatora spotkanie otworzyła Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia mgr Grażyna Stramska-Świerczyńska, która podkreśliła wagę realizowanych Programów Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy oraz życzyła uczestniczkom owocnych obrad.

„O Programie – Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy w 2017 roku” w 2017 roku.

Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń przedstawił cele i zasady uczestnictwa dzieci w Programie Miasta Częstochowy, którego celem jest wczesne rozpoznanie astmy i innych chorób alergicznych oraz poprawa jakości życia dzieci cierpiących na te schorzenia. Do programu są zapraszani uczniowie klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie, których rodzice/opiekunowie prawni wypełnili wcześniej ankietę przesiewową ISAAC. Ankieta nie może zastąpić pełnego wywiadu lekarskiego, ale jest pomocna przy wskazaniu grona 235 dzieci do uczestnictwa w II etapie diagnostycznym Programu na rok 2017.

Koordynator omówił również część edukacyjna Programu i zaprosił Panie, uczestniczki spotkania do udziału w III Konferencji Edukacyjnej, która odbędzie się 29 września 2017 roku. Do udziału w Konferencji zostaną zaproszeni również nauczyciele szkół podstawowych i zainteresowani rodzice oraz wykładowcy, pracownicy naukowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wygłoszą wykłady nt.: „Terapia wziewna w wieku szkolnym”,Astma, problemem dzieci aktywnych fizycznie„. Szczegóły Konferencji zostaną pokazane na stronie internetowej https://www.interped.pl.

„Adrenalina podstawowym lekiem w leczeniu anafilaksji”

Następnie lek.Leszek Cichoń z Poradni Szybkiej Diagnostyki Astmy i Alergii SPL „INTERPED” przedstawił i omówił  przyczyny anafilaksji i rolę adrenaliny w jej leczeniu. Zwrócił uwagę, że Polacy nadal kojarzą alergię z kichaniem, łzawieniem oczu, czy uciążliwym pociąganiem nosem. Jedynie 27 proc. słyszało o wstrząsie anafilaktycznym, ale już tylko 11 proc. wie, jak reagować kiedy wstrząs wystąpi. – 17 proc. nie jest w stanie wymienić nawet jednej czynności, którą należy wykonać, gdy dojdzie do wstrząsu. Celem Warsztatów jest podniesienie wiedzy o anafilaksji i zwrócenie uwagi, że wstrząs anafilaktyczny jest jednym z istotnych zabójców w chorobach alergicznych. Może wystąpić jednak u ludzi, którzy nie mieli wcześniej żadnej reakcji. Uczulenie może pojawić się nagle. Wynika to z tego, że istnieje bardzo wiele reakcji krzyżowych. Wykładowca przedstawił również zagadnienia prawne związane z podaniem adrenaliny, która jest produktem leczniczym wydawanym wyłącznie na receptę. W myśl prawa nie wolno jej podawać w ramach udzielania pierwszej pomocy przez osoby postronne, może to zrobić tylko ratownik, lekarz lub sam chory, Niestety w polskim szkolnictwie (w odróżnieniu od amerykańskiego) nie istnieją żadne regulacje dotyczące pomocy i postępowania w stosunku do dziecka z alergią. Dlatego tak ważne jest cześć edukacyjna Programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy”: spotkania i konferencje edukacyjne skierowane do osób z otoczenia nauki i zamieszkania dziecka: nauczycieli, rodziców i pielęgniarek szkolnych.

„Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym”

Następnie prowadzący poprosił Panią mgr piel. Katarzynę Rudzką, pielęgniarkę alergologiczną ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach i Centrum Medicover w Gliwicach o przedstawienie wykładu. W swoim wystąpieniu wykładowca omówiła przyczyny i objawy anafilaksji oraz przedstawiła teoretyczne i praktyczne zasady w postępowaniu we wstrząsie anafilaktycznym.
W swoim wystąpieniu omówiła przykłady wstrząsu anafilaktycznego ze swojej praktyki zawodowej. W toku wykładu odpowiadała na pytania uczestniczek Spotkania.

 „Działanie i zastosowanie adrenaliny”

Na zakończenie Spotkania Edukacyjnego mgr Ilona Szpakowska  Kierownik Produktu z Zakładów Farmaceutycznych Polpharma w Warszawie omówiła zasady działania i pokazała sposób podawania adrenaliny. Pielęgniarki miały możliwość zapoznania się z technika podawania leku.

Na zakończenie prowadzący Warsztaty Edukacyjne lek.Leszek Cichoń, podziękował pielęgniarkom szkolnym za udział i zaprosił do udziału w III Konferencji Edukacyjnej nt. „Profilaktyka i Wczesna Diagnostyka Astmy i Alergii u Dzieci”.

Wszystkie pielęgniarki szkolne otrzymały do swoich Gabinetów Szkolnych Plakat nt. „ANAFILAKSJA. Algorytm postępowania w pomocy doraźnej/SOR”. Algorytm  jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne a został  opracowany przez dr hab.med. Ewę Cichocką-Jarosz i dr med. Łukasza Błażowskiego.

Pielęgniarkom przekazano również materiały informacyjne o trwającym i skierowanym do uczniów klas I-VI szkół podstawowych, bezpłatnym Programie „Profilaktyka i Wczesna Diagnostyki Astmy i Alergii”.

Światowy Dzień Astmy

1 maja, 2017 Astma i Alergia, Promocja zdrowia disabled comments

2 maja to dzień, w którym obchodzony jest już po raz dziewiętnasty Światowy Dzień Astmy. Jest to inicjatywa ustanowiona w 1998 r. przez GINA (Global Strategy for Astma Management and Prevention) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje i organizacje, które działają na rzecz ograniczania zdrowotnych i społecznych skutków astmy.

Światowy Dzień Astmy, który jest obchodzony już w 100 państwach, powstał w celu zwrócenie społecznej uwagi na narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny jakim staje się astma na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie może chorować nawet 150 mln. ludzi, z których co roku umiera kilkaset tysięcy. Prognozy epidemiologiczne na najbliższe lata wskazują, że liczba zachorowań na astmę będzie stale rosnąć a liczba osób z alergią będzie się podwajać co 10 lat. W Polsce prawie co drugi Polak skarży się na różnego rodzaju uczulenia. 9 milionów cierpi na alergiczny katar, a ponad 4 miliony ma objawy astmy. Wiele z tych osób nawet nie wie o swojej chorobie, wiele także nie jest świadomych tego, że negatywne skutki alergii czy astmy można wyeliminować. Dlatego też bardzo ważne znaczenie ma edukacja, zapobieganie, wczesne rozpoznanie i wczesne leczenie alergii i astmy.
W większości przypadków przyczyną astmy jest alergia, tak jest u 75 proc. chorych. U 80 proc. dzieci, które potem mają astmę jako dorośli, objawy choroby pojawiają się do 5. roku życia. Obecnie dostępne metody leczenia są na ogół bezpieczne i pozwalają na zmniejszenie, a nawet remisję objawów chorobowych na dłuższy okres u większości chorych.

Realizowany po raz trzeci w 2017 roku w Częstochowie Program Polityki Zdrowotnej nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” skierowany jest do uczniów częstochowskich szkół podstawowych i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i lekarzy pediatrów. Najważniejsze działania realizowanego projektu to wczesne rozpoznanie chorób alergicznych w tym astmy i działania edukacyjne skierowane do otoczenie dzieci, ich środowiska nauki i zamieszkania, mające na celu właściwe zrozumienie istoty alergii i astmy oraz ich zapobieganie.

Podobnie jak w latach poprzednich do realizacji Programu Prezydent Miasta Częstochowy w postępowaniu konkursowym wybrał Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”. Program jest realizowany w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przy Al. Wolności 46 (pawilon pediatryczny) w Częstochowie i  składa się z wywiadu alergologicznego przeprowadzonego za pomocą ankiety przesłanej drogą online (www.interped.pl/ankieta) oraz II Etapu – części diagnostyczno-konsultacyjnej.

Zaproszeni do II Etapu rodzice wybierają odpowiedni termin realizacji konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych komunikując się z pielęgniarką Przychodni – tel. nr 505 078 591. Mając na uwadze życzenia rodziców, II Etap jest realizowany w ciągu jednego dnia we wskazane piątki i soboty. Wykonywane konsultacje i badania: konsultacja specjalistyczna wstępna i podsumowująca z wydaniem orzeczenia dla lekarza POZ, badanie  spirometryczne, badanie spirometryczne z próbą rozkurczową,  badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO Test), punktowe testy alergenowe inhalacyjne i pokarmowe, badanie poziomu IgE specyficznych i morfologii.

Program Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Alergologicznej jest w całości finansowany z budżetu Miasta Częstochowy. Liczba uczestników w Programie jest ograniczona.

 

Wczesne rozpoznanie astmy i innych chorób alergicznych – III edycja

5 marca, 2017 Astma i Alergia, Promocja zdrowia disabled comments

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Częstochowy rozstrzygnął konkurs ofert na realizację III edycji programu polityki zdrowotnej Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018 w 2017 roku.

Do realizacji Programu w 2017 roku ponownie wybrano Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, które będzie udzielało świadczenia specjalistyczne i diagnostyczne w naszej Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) w Częstochowie. W 2017 roku do udziału w bezpłatnej diagnostyce alergologicznej (część diagnostyczna Programu) zostanie zaproszonych 235 uczniów. Jak co roku program skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie.

Kiedy i jak można zgłosić dziecko do Programu wczesnej diagnostyki astmy i alergii?

Program składa z części edukacyjnej skierowanej do osób z otoczenia ucznia: rodziców, opiekunów, pielęgniarek szkolnych i nauczycieli oraz z części diagnostyczno-konsultacyjnej skierowanej do uczniów. Na część diagnostyczno-konsultacyjną składają się dwa etapy.

Etap I – wywiad alergologiczny

W tym etapie rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety przesiewowej Programu (ISAAC), która wkrótce będzie dostępna online pod adresem www.interped.pl/ankieta lub w formie papierowej w siedzibie naszej przychodni.

Etap II – konsultacje i badania diagnostyczne

Uczniom, zakwalifikowanym do 2 etapu zostaną udzielone konsultacje wstępna i podsumowująca oraz zostaną przeprowadzone następujące badania diagnostyczne: skórne testy punktowe, spirometria z próbą rozkurczową, FeNO TEST (badanie zapalenia eozynofilowego).

FeNO TEST to nowoczesne, proste, nieinwazyjne i przyjazne dla pacjenta badanie diagnostyczne polegające na pomiarze tlenku azotu w wydychanym powietrzu, pozwalające stwierdzić na wczesnym etapie rozwoju schorzenia czy mamy do czynienia z astmą czy też nie. Badanie jest skuteczną metodą diagnostyki kaszlu, duszności, świszczącego oddechu, problemami z oddychaniem czy nieżytu nosa. Jest rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo ds. Układu Oddechowego (ERS) i Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej (ATS). Badanie nie jest refundowane przez NFZ.

Więcej informacji o warunkach udziału w Programie można uzyskać w naszej placówce przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) pod numerem 505 078 951.