Sprawozdanie z III Konferencji Edukacyjnej – profilaktyka astmy i alergii.

12 grudnia, 2017 Astma i Alergia

29 września 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się III Konferencja Edukacyjna nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy i chorób alergicznych u dzieci”. Konferencja została przygotowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” jako część edukacyjna Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Do udziału w niej zaproszono osoby z otoczenia uczniów: nauczycieli, pielęgniarki szkolne oraz rodziców.

Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Andrzej Szewiński. W Konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Pani Małgorzata Leszczyńska – przedstawiciel Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Grażyna Stramska-Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, Pani Magdalena DębskaNaczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Życzenia owocnych obrad przesłała Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewody Śląskiego.

W III Konferencji Edukacyjnej wzięli udział zaproszeni nauczyciele, pielęgniarki szkolne oraz zainteresowani rodzice. Celem spotkania była edukacja oraz przekazanie podstawowych informacji o profilaktyce, diagnostyce i leczeniu astmy oraz chorób alergicznych. Szkolenie było skierowane do otoczenia chorego dziecka i w szczególności miało pomóc w tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego oraz promowanie powszechnej aktywności fizycznej dzieci. Prowadzący Konferencję i Koordynator Programu zapoznał uczestników z Programem, który jest realizowany już od trzech lat a następnie poprosił zaproszonych wykładowców o przedstawienie wykładów.

Analiza trzech edycji Programu

W pierwszym wykładzie koordynator Programu lek. Leszek Cichoń przedstawił „Wstępne wnioski z analizy trzech edycji Programu Polityki Zdrowotnej". Do Programu w latach 2015-2017 zgłosiło się 865 dzieci, których rodzice wypełnili w I Etapie ankiety – wywiad alergologiczny. Do II etapu zakwalifikowano 714 osób a zgłosiło się 565 dzieci, tj. 65% uczestników.

Wnioski z analizy statystycznej:

  • 50% dzieci zgłoszonych do Programu to uczniowie klas początkowych,
    tj.I i II Klasy,
  • U 29% uczestniczących w Programie dzieci, na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych  ustalono rozpoznanie astmy lub podejrzenie astmy,
  • U 68% badanych dzieci ustalono rozpoznanie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
  • Przeprowadzona analiza statystyczna pokazuje niedoszacowaną liczbę rozpoznań astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku 7 -12 lat.

W ramach Programu były realizowane również spotkania edukacyjne, które pozwoliły podnieść wiedzę o epidemii XXI wieku – alergii, wśród osób w otoczeniu ucznia cierpiącego na astmę i alergię oraz mieszkańców Częstochowy.

Astma a aktywność fizyczna uczniów

W następnym wykładzie pod tytułem „Astma, problemem uczniów aktywnych fizycznie” autor programu Pan profesor dr hab. n. med. Radosław Gawlik z Katedry i Kliniki Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚUM stwierdził, że prawidłowo zdiagnozowana i leczona astma pozwala dziecku choremu na normalną aktywność fizyczną, w tym również na wykonywanie ćwiczeń fizycznych i uprawianie sportów. Omówił problemy jakie mogą wystąpić u dzieci chorych na astmę i wskazał ważną rolę nauczycieli wychowania fizycznego we właściwym nadzorowaniu aktywności fizycznej u tych uczniów. Dlatego tak ważne jest nauczenie dzieci, oraz ich opiekunów, że stopień ich zaangażowania w proces leczenia i usprawniania jest ważny tak samo jak pomoc fachowa. Następnie omówił wskazania i przeciwwskazania do uprawiania rożnych rodzajów dziedzin sportowych przez dzieci chore na astmę.

Terapia wziewna

W trzecim wykładzie dr n.med. Małgorzata Rusek z Kliniki Ogólnopediatrycznej i Poradni Alergologiczna SPSK nr 1 w Zabrzu, ŚUM w Katowicach omówiła „Terapię wziewną w wieku szkolnym”. Pani doktor w wyjaśniła zasady terapii inhalacyjnej, której celem jest bezpośrednie dostarczenie substancji leczniczej w postaci aerozolu do podrażnionych lub zmienionych chorobowo dróg układu oddechowego. Stosuje się ją za pomocą inhalatorów. Dzięki inhalacjom chorzy zyskują większy komfort życia. Ważne, żeby inhalator odpowiadał konkretnym potrzebom pacjenta. Wykładowca omówił przykłady podawania leków przez inhalatory a następnie poprowadziła zajęcia warsztatowe zapraszając uczestników do zadawania pytań i zapoznania się z prezentowanymi inhalatorami.

Dyskusja i wnioski

Na zakończenie prowadzący Konferencję lek. Leszek Cichoń zaprosił wykładowców i uczestników do dyskusji na temat „Koordynowana opieka zdrowotna nad uczniem chorym na astmę i alergię – jak ma wyglądać współpraca zespołu: pielęgniarka szkolna, nauczyciele i rodzice”. Podsumowanie i dyskusja są już stałą częścią odbywających się Konferencji.

W toku dyskusji zgodzono się z zapisami zapowiadanego projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, który proponuje, że Pielęgniarka Szkolna ma być koordynatorką wszelkich działań profilaktycznych i promocyjnych, tak by trafiały one do tych dzieci i środowisk, które tego potrzebują.

Specjaliści zwrócili uwagę, że alergie i astma mogą również pogarszać wyniki w nauce z powodu większej senności i spadku koncentracji uwagi. Dlatego tak ważna jest wzajemna współpraca zespołu terapeutycznego ucznia: lekarza prowadzącego, pielęgniarki szkolnej, pracowników szkoły i rodziców.

Podsumowanie konferencji

Na zakończenie prowadzący podziękował za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w III Konferencji Edukacyjnej jej uczestnikom i zaprosił ich do udziału w IV Konferencji Edukacyjnej. Szczególne podziękowania skierował do pielęgniarek szkolnych i nauczycieli, których obecność pokazuje zaangażowanie w stałym poprawianiu opieki nad zdrowiem ucznia. W podsumowaniu stwierdził, że jednym z celów Programu Polityki Zdrowotnej Prezydenta Miasta Częstochowy „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” jest budowa zintegrowanej opieki zdrowotnej, która zapewni dziecku choremu na astmę poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, umożliwi prowadzenie normalnego życia, naukę, a nawet uprawianie sportu.