Zakończenie realizacji Programów Promocji Zdrowia w 2016 roku

15 grudnia, 2016 Promocja zdrowia

W grudniu zakończyliśmy udział w Programach Profilaktyki Zdrowotnej, które realizowaliśmy wybrani w drodze postępowania konkursowego przez Urząd Miasta Częstochowy. Zadania były finansowane z budżetu Miasta Częstochowy. W 2016 roku udzielaliśmy świadczenia zdrowotne w ramach następujących programów:

Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergologicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018

Program była skierowany do uczniów szkól podstawowych w Częstochowie i obejmował przedsięwzięcia z zakresu edukacji, profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób alergicznych.

Projekt rozpoczęto akcją informacyjną skierowaną do mieszkańców Częstochowy. Promocje Programu przygotował i prowadził Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy oraz realizator. Przygotowano i przeprowadzono kolportaż plakatów oraz ulotek informacyjnych do szkół, przychodni i aptek. Miedia oraz portale internetowe przekazały właściwą informację. Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń  udzielił wywiadu prasie i w radio szeroko omawiając cele Programu. Każdy rodzic, który podejrzewał schorzenie alergiczne u swojego dziecka mógł w formie elektronicznej wypełnić formularz ankiety Programu, który był oparty na wzorcu międzynarodowej ankiety ISSAC. Ankieta jest wywiadem alergologicznym i ma również cechy edukacyjno-informacyjne dla rodziców dzieci cierpiących na astmę i schorzenia alergiczne, była równocześnie podstawą do kwalifikacji uczestników do II Etapu konsultacyjno-diagnostycznego. Do udziału w II etapie, który był realizowany w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” zaproszono uczniów, którzy nie byli aktualnie leczeni w poradniach pulmonologicznych lub alergologicznych. Świadczenia były realizowane w wybrane i wzajemnie uzgodnione terminy w piątki i soboty, w okresie od sierpnia do grudnia bieżącego roku. W ramach wczesnej diagnostyki chorób alergicznych przeprowadzano dwukrotnie konsultację pulmonologiczną oraz badania: testy skórne punktowe alergologiczne, badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu, badania spirometryczne z próbą rozkurczową oraz w koniecznych przypadkach kierowano na badanie poziomu specyficznych IgE.

W ramach części edukacyjnej Programu, 23 września 2016 roku odbyła się II Konferencja Edukacyjna pt. „Profilaktyka i Wczesna Diagnostyka Astmy , Chorób Alergicznych u Dzieci”, do udziału w której zaproszono osoby z otoczenia dziecka: pielęgniarki szkolne, nauczycieli oraz rodziców/opiekunów uczniów szkół podstawowych w Częstochowie. Zaproszenie realizatora Programu przyjęli również przedstawiciele Urzędu Wojewody Śląskiego, Dyrektora ŚOW NFZ oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Andrzej Szewiński.

Według danych otrzymanych z przeprowadzonych Ankiety ISSAC w Programie uczestniczyli beneficjenci z 41 szkół na 54 cztery Podstawowe Szkoły w Częstochowie. Z 17 szkól do Programu zgłosiło się 1-2 uczniów. Z przytoczonych danych wynika, że aktywnie w programie uczestniczyło 11 Szkół Podstawowych a z 13 szkół uczniowie nie wzięli udziału. Z analizy wynika, że rodzice nie byli odpowiednio poinformowani, pomimo przekazania informacji w formie plakatu i ulotek, jest to wniosek na lata następne realizowanego Programu. W czasie realizacji udzielono 288 konsultacji specjalistycznych, wykonano 96 badań FeNO TEST, 121 badań spirometrycznych oraz 1663 testów skórnych punktowych z alergenami wziewnymi i 256 testów z alergenami pokarmowymi. Według wstępnie opracowanych danych statystycznych 74,3% uczestników wymaga dalszego leczenia w poradniach specjalistycznych a 52% dzieci u których rozpoznano atopię nie były jeszcze objęte diagnostyką alergologiczną.

Program uzupełnił świadczenia z zakresu diagnostyki alergologicznej w Częstochowie, był bardzo dobrze odbierany przez rodziców beneficjentów a jego część edukacyjna uzupełnia brakujące ogniwo w profilaktyce i leczeniu astmy i schorzeń alergicznych.

Jednym z celów zrealizowane Programu Polityki Zdrowotnej Prezydenta Miasta Częstochowy pt.„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” jest budowa zintegrowanej opieki zdrowotnej, która zapewni dziecku choremu na astmę poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, umożliwi prowadzenie normalnego życia, naukę, a nawet uprawianie sportu.

Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018

Wzorem lat ubiegłych Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” realizowała w 2016 roku program polityki zdrowotnej Miasta Częstochowy razem ze czterema przychodniami: Przychodnią „Nasza Przychodnia” przy Al.Wolności 46, Przychodnią „Combi-Med.” Przy ul.Dekabrystów 17/19, SCM „SPEC-MED” przy Al.Wolności 14 oraz Przychodnią Lekarską „Spółdzielczość” przy Al. Armii Krajowej 2.

Szczepienia zostały poprzedzone akcja informacyjną, natomiast działania promocyjno-edukacyjne prowadzone były przez cały okres udzielania świadczeń profilaktycznych- szczepiania przeciwko grypie. Przygotowano i wydrukowano zgodnie z otrzymanym z Urzędu Miasta Częstochowy wzorem Plakatu na 2016 rok, opracowano i wydrukowano ulotki zapraszające do szczepień przeciwko grypie. Przygotowano i opublikowano na stronie internetowej informację o programie. Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń udzielił wywiadu prasie i rozgłośni radiowej RFM MAXXX i Radio Jura. Placówka Medyczna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” przystąpiła do akcji i konkursu FluManiak, którą to akcje zorganizował Zarząd Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zachęcając swoich pacjentów do instalowania aplikacji na swoich smartfonach i tabletach oraz podawania naszego unikalnego kodu MF7A32 podczas instalacji.

W ramach realizacji programu finansowanego z budżetu Miasta Częstochowy podano razem z partnerami 774 szczepionek przeciwko grypie seniorom powyżej 65 roku życia, 69 dzieciom leczonym z powodu chorób przewlekłych i nowotworowych oraz 80 szczepień przedszkolakom.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” jako pomiot działalności leczniczej uczestniczy każdego roku w realizacji Programu Miasta Częstochowy, ponieważ „Uważamy, że oferowanie i organizowanie szczepień przeciw grypie, zwłaszcza osobom z grup podwyższonego ryzyka należy uznać, za  etyczną powinność kreatorów polityki zdrowotnej i pracowników ochrony zdrowia” – lek.Leszek Cichoń”.

W 2016 roku działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne szczepień przeciwko grypie były oparte na pozytywnym przykładzie – wysokiego poziomu wyszczepialności przeciwko grypie sezonowej personelu naszej placówki co  zwiększa bezpieczeństwo pacjentów czyli podnosi poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego w miejscu naszej pracy (dzięki ograniczeniu transmisji wirusa grypy w kontaktach personel placówki-pacjent) a pozytywny przykład upoważnia nas do rekomendacji szczepień ochronnych, który powinien wpłynąć na wzrost zaszczepionej populacji.

Własne Programy Promocji Zdrowia

Od lat Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” prowadzi bezpłatną wypożyczalnię nebulizatorów i spacerów dla swoich podopiecznych.

Od pięciu lat Stowarzyszenie umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych badań układu oddechowego -badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO TEST) w cenie 50% ceny badania.