Kampanie Lepiej Zapobiegać

17 maja, 2017 Promocja zdrowia

Działania promujące akcje i programy promocji zdrowia, realizowane przez częstochowskie przychodnie, skierowane do mieszkańców Częstochowy.

www.lepiejzapobiegac.pl jest serwisem internetowym, którego twórcom przyświeca cel wspierania postaw prozdrowotnych w populacji miasta Częstochowy. Cel ten będzie realizowany przez szerzenie informacji o realizowanych przedsięwzięciach zmierzających do podniesienia świadomości ludzi o własnym zdrowiu i zwiększenia odpowiedzialności za nie.

Pierwsza wersja projektu

Jednym z celów Projektu jest przygotowanie i promowanie nowego narzędzia umożliwiającego pracownikom ochrony zdrowia oraz mieszkańcom Częstochowy szybkiego dostępu do informacji o realizowanych Programach Polityki Zdrowotnej, dzięki którym mieszkańcy miasta mają lepsze możliwości do uczestniczenia w nich, w celu dbania o własne zdrowie oraz zapobiegania chorobom. Zastosowanie wcześnie właściwej profilaktyki obniża ryzyko zachorowania, umożliwia wczesne rozpoczęcie leczenia oraz zapobiega powikłaniom.

W wersji 1.0.0 twórcy serwisu skupiają się na promocji świadczeń medycznych udzielanych pod szyldem programów promocji zdrowia realizowanych na zamówienie podmiotu publicznego (w aktualnej wersji są wyłącznie programy finansowane przez Gminę Miasto Częstochowy) według specyficznej formuły określonej w wymaganiach programu. W dalszej części w serwisu planowane jest pokazane zakładów leczniczych realizujących programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, inne samorządy terytorialne oraz Ministerstwo Zdrowia

Będziemy również doceniali i pokazywali  indywidualne programy profilaktyki zdrowotnej proponowane przez podmioty lecznicze i skierowane do określonej populacji.

Jak korzystać z serwisu?

Na stronie internetowej wymienione są aktualnie realizowane Programy Polityki Zdrowotnej zaproponowane i finansowane przez z budżetu Miasta Częstochowy.

Po otwarciu tytułu danego Programu otrzymujemy informację o:

  • Beneficjentach Programu
  • Celu Programu,
  • Realizacji Programu,
  • Realizatorach Programu.

Realizator jest jeden lub kilkunastu. Każda informacja o realizatorze zawiera jego nazwę, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego oraz link do strony internetowej.

Budżet projektu

Projekt finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” i oparty jest o pracę własną jego członków. Koszty przygotowań materiałów promocyjnych w tym identyfikacji wizualnej serwisu jak i prowadzenia kampanii marketingu internetowego dla skuteczniejszego dotarcia do beneficjentów programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest realizowany jako cel statutowy Stowarzyszenia.