Bezpłatna diagnostyka alergologiczna dla dzieci

3 sierpnia, 2015 Astma i Alergia

Uprzejmie informuję, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych
u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”
i decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2015 roku ww. zadanie powierzono do realizacji Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przyznając jednocześnie środki finansowe dla 1000 beneficjentów z przeznaczeniem na:

  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji
    o programie,
  • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do rodziców/opiekunów, nauczycieli,  pielęgniarek,
  • przeprowadzenie ankiety przesiewowej opartej na wzorcu międzynarodowej ankiety przesiewowej ISSAC,
  • konsultacje specjalisty pulmonologa: wstępna i podsumowująca,
  • przeprowadzenie badań diagnostycznych.

Jesteśmy zaszczyceni wyborem naszej Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci do realizacji tego trudnego i bardzo ważnego programu, który będzie realizowany zgodnie
z autorskim Programem Pana dr hab.n.med. Radosława Gawlika – „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznej w Warszawie.
Program jest skierowany do 1000 uczniów zamieszkałych i uczęszczających do klas
od I do VI szkół podstawowych w Częstochowie i będzie co roku realizowany dla ww. populacji uczniów. Do części konsultacyjno-diagnostycznej Programu zaprosimy 150 uczniów i rodziców/opiekunów prawnych, którzy odpowiedzą TAK, na co najmniej jedno pytanie w ankiecie przesiewowej w części ”Pytania dotyczące stanu zdrowia dziecka”. Przekazywanie zaproszeń będzie realizowane zgodnie z kolejnością otrzymania od Państwa Ankiet. Mając na uwadze postępy w komunikowaniu się z Pacjentami oraz cenny czas rodziców/opiekunów prawnych, zaproponowaliśmy ankietę przesiewową wypełnianą w formie elektronicznej. Sama ankieta będąca częścią wywiadu lekarskiego, ma właściwości edukacyjne i ma na celu zwrócenie uwagi wypełniającym na istotne elementy w otoczeniu chorego dziecka, które mają wpływ na rozwój i przebieg choroby alergicznej. Zachęcamy do jej wypełnienia. Program będzie realizowany zgodnie z poniżej przedstawionym schematem:

Punkt pierwszy

Potwierdzenie warunków koniecznych do udziału w Programie

  • uczeń zamieszkuje w Częstochowie,
  • uczeń uczęszcza do klasy I-VI szkoły podstawowej w Częstochowie,

Punkt drugi

Wypełnienie online ankiety przesiewowej
Rodzice/opiekunowie prawni są proszeni do wejścia na stronę internetową Realizatora (ankieta dostępna wkrótce) i wypełnienie ankiety przesiewowej opartej na wzorcu międzynarodowym ankiety ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Childhood (Międzynarodowe Badania nad Astmą i Alergią u Dzieci). Liczba ankiet do wypełnienia jest ograniczona i równa się 1000.

Punk trzeci

Przyjęcie Zaproszenia i uzgodnienia terminu.
Realizator po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ankiet zakwalifikuje i zaprosi do dalszego udziału w Programie 150 dzieci, które nie są aktualnie leczone w poradni pulmonologicznej lub alergologicznej dla dzieci. W zaproszeniu przesłanym pocztą e –mail zaproponujemy datę i godzinę wizyty konsultacyjno-diagnostycznej w naszej Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci. Termin można zmienić i wzajemnie uzgodnić. Prosimy o przekazywanie dokładnych danych adresowych i nr telefonów. Dane zostaną wykorzystane tylko dla potrzeb realizacji programu zdrowotnego.

Punkt czwarty

Rejestracja uczestnika w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci.
Po rejestracji  na wcześniej uzgodniony termin, rodzice/opiekunowie prawni dziecka zostaną poproszeni o podpisanie zgody na udział w Programie.

Punkt piąty

Realizacja części konsultacyjno-diagnostycznej.
Konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne zostaną zrealizowane w jednym uzgodnionym terminie. W koniecznych przypadkach zostanie ustalony dodatkowy termin.
Spotkanie będzie realizowane wg schematu: konsultacja specjalistyczna wstępna- badania diagnostyczne – konsultacja specjalistyczna podsumowująca – informacja dla lekarza POZ.

Pierwsza konsultacja specjalistyczna obejmuje zapoznanie się lekarza z przesłaną ankietą przesiewową ISAAC, wywiad ze szczególnym uwzględnieniem dolegliwości ze strony układu oddechowego i alergii oraz badanie fizykalne dziecka w tym wykonanie rynoskopii przedniej. Po przeprowadzeniu konsultacji lekarz skieruje uczestnika Programu do wykonania dalszych badań diagnostycznych takich jak:
Spirometria – badanie sprawności wentylacyjnej układu oddechowego, diagnostyka
i kontrola leczenia astmy. Badania spirometryczne wykonywane są za pomocą spirometru LUNGTEST 1000 (MES, Polska) zgodnie z wytycznymi ERS/ATS. Personel Pracowni posiada certyfikat umiejętności wykonywania badania.
FeNO TEST – badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu jako wskaźnika aktywności astmy. Badanie, które wykonujemy za pomocą analizatora HypAir FeNO belgijskiej firmy Medisoft S.A. pozwala w precyzyjny sposób określić stan zapalny w drogach oddechowych, w szczególności diagnozować astmę i kontrolować jej przebieg m.in. z wykorzystaniem odpowiednich dawek kortykosteroidów wziewnych.
Punktowe testy skórne „prick” – wykrywanie alergenów (inhalacyjnych
i pokarmowych), które są uczulające dla Pacjenta. Badanie wykonujemy zgodnie
z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Alergologicznego poprzez nakłucie skóry dłoniowej powierzchni przedramienia przez kroplę alergenu za pomocą standardowego lancetu.
Konsultacja specjalistyczna podsumowująca, dotycząca omówienia wyników wykonanych badań, potwierdzenia lub wykluczenia u ucznia występowanie astmy
lub/i choroby alergicznej i wskazania dalszego leczenia i postępowania oraz wydania na piśmie informacji dla lekarza rodzinnego. Lekarz w koniecznych przypadkach skieruje dziecko do laboratorium diagnostycznego w celu wykonania morfologii z rozmazem
i/lub badanie poziomu IgE swoistego. Po otrzymaniu wyników badania zostanie uzgodnione ponowne spotkanie z lekarzem.

Rodzice /opiekunowie prawni dzieci, u których rozpoznano astmę zostaną poproszenie
o przeprowadzenie ankiety – kwestionariusza badającego jakość życia u osoby z astmą, (MiniAQLQ).

Punkt szósty

Przeprowadzenie po upływie roku kontroli oceny przebiegu choroby u losowo wybranej grupy pacjentów (10%), pod kątem liczby zaostrzeń, nieobecności w szkole, stosowania leków oraz aktywności fizycznej. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną poproszeniu o ponowne wypełnienie ankiety – kwestionariusza badającego jakość życia u osoby z astmą, (MiniAQLQ) i przesłanie do Realizatora.